Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO” Bogusław Kowalewski


z siedzibą w Pile przy ul. Dąbrowskiego 73B/6, 64-920 Piła przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów uczestniczących w realizacji zadań budowlanych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy Państwa, że:
 • Administratorem danych, Pani/Pana danych osobowych jest Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO” Bogusław Kowalewski, 64-920 Piła, Dąbrowskiego 73B/6, biuro@koiko.com.pl, tel. +48 513-067-666
 • Inspektorem Ochrony danych, reprezentującym wyżej wymienionego Administratora Danych jest: nie powołano.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
 1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@koiko.com.pl
 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul.Dąbrowskiego 73B/6, 64-920 Piła. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych poniżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • nawiązaniu kontaktu i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1. lit f RODO);

Okres przechowywania danych:

 • dane osobowe pobrane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 11 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat stanowi najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili lub wystąpienia problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku określa jedną datę usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku;
 • akty notarialne będą przetwarzane bezterminowo;
 • jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego kontaktu Pani/Pana dane osobowe przez nas zgromadzone i wykorzystane do prowadzenia rozmów, zostaną usunięte;
 • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktówi usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Pani/Pana przejrzysty (art. 5 ust. 1 lit a).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy (art. 44 RODO).
Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów zależnych lub współpracujących w celu realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.