Nadzór budowlany

Realizacja Inwestycji Budowlanych "KOIKO" to grupa ludzi zaangażowanych w dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu:
 • kierowania i nadzorowania wszystkimi rodzajami robót budowlanych i instalacyjnych,
 • sporządzania ocen stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych,
 • sporządzania ocen i ekspertyz technicznych,
 • koordynowania projektami inwestycyjnymi.
Naszą działalność koncentrujemy na kompleksowej obsłudze podmiotów bądź osób fizycznych planujących, bądź realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne w branży budowlanej. W ramach współpracy podejmujemy działania mające na celu bieżącą kontrolę i obsługę procesu budowlanego na każdym etapie inwestycji. Głównym celem prowadzonych przez nas działań, jest dążenie do doskonałości poprzez maksymalizowanie potencjału inwestycyjnego przy jednoczesnej optymalizacji nakładów finansowych. Na każdym kroku wdrażamy nowoczesne standardy zarządzania przy zachowaniu najwyższej dbałości o interesy naszych klientów, w rezultacie czego wspomagamy sprawne i efektywne zarządzanie powierzonymi nam projektami. W momencie, gdy rozpoczynają Państwo swoje przedsięwzięcie inwestycyjne - budowę zakładu przemysłowego, obiektu użyteczności publicznej czy też swojego wymarzonego domu - poszukujecie osoby, która ma pełnić funkcję kierownika budowy. Najlepiej, jeśli będzie to inżynier niezwiązany z firmą wykonawczą, ponieważ tylko taka osoba jest w stanie zagwarantować właściwy przebieg procesu budowy. Nawet kilka wizyt niezależnego inżyniera budowlanego jest w stanie ustrzec Państwa przed błędami wynikającymi z niesolidności wykonawcy robót. Skorzystanie z naszych usług w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, może całkowicie wyeliminować błędy wykonawcze na każdym etapie realizacji inwestycji, a co za tym idzie z późniejszymi problemami, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania budynku. W zakresie naszych działań znajdują się również okresowe kontrole budynków, zwane inaczej przeglądami technicznymi, wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Art. 62 ust.1) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1134) w sprawie książki obiektu budowlanego. Przytoczone wyżej przepisy określają, iż wszystkie obiekty budowlane powinny być w czasie ich eksploatacji i użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom:
 • okresowym, co najmniej raz w roku polegającym na sprawdzeniu:
  • stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
 • okresowym, co najmniej raz na 5 lat, polegających na:
  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • sprawdzeniu estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • badaniu oraz pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 • okresowym, co najmniej dwa razy w roku, przeprowadzanych w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Zakres takich kontroli jest analogiczny do kontroli rocznej.
Jesteśmy otwarci na współpracę w każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.